codes

 

landscapes of 30 colors   landschaften aus 30 farben

 

 

 

fields   felder

 

 

 

seascapes   seestücke

 

berlin12  111x177cm oil on wood peter ruehle 2012

alphaville

 

berlin brand  200x300cm oil on canvas peter ruehle 2009

zeroville

 

 

heaven  200x300cm oil on canvas peter ruehle 2009

air   luft

 

milky way  200x300cm oil on linen peter ruehle 2012 - 2014

universe   universum